top of page

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet bildades 2015 med syfte att ge inspiration till Swedish Emergency Nurses Associations (SENA) medlemmar att bli aktiva forskningskonsumenter. Utöver detta har rådet en konsulterande funktion i frågor anslutande mot forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom föreningen.

Ett av rådets ansvarsområden är att vara en garant för den vetenskapliga kvalitén vid olika aktiviteter arrangerade av SENA så som exempelvis posterutställningar och konferenser. Rådet ska även ge medlemmar stöd och råd i vetenskapliga frågor inom ramen för den intrahospitala akuta vårdkontexten. Vetenskapliga rådet bidrar till en patientsäker vård och en vetenskaplig utveckling inom den intrahospitala akuta omvårdnaden. Externt är det vetenskapliga rådets uppgift att vara referensgrupp samt att ge vetenskaplig förankring i frågor rörande intrahospital akutsjukvård gentemot myndigheter, politiker och media.

Det vetenskapliga rådet utgår ifrån och företräder SENA och bevakar dess intressen avseende utveckling av kunskapsområdet intrahospital akut omvårdnad. Det vetenskapliga rådet ansvarar för att forskning och utveckling uppmuntras och initieras.

bottom of page