top of page

SENAs styrelse

Uppdrag och uppgifter

STYRELSENS UPPDRAG OCH UPPGIFTER

Syfte
Styrelsens syfte är att vara ytterst ansvarig för hela SENAs verksamhet och verka för bästa möjliga förutsättningar att driva en framgångsrik och hälsosam förening. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska för alla framstå som en modern, framgångsrik, förtroendeingivande och utvecklande förening. Genom ständig uppföljning av verksamheten utifrån föreningens årshjul garanterar vi en god kvalitet och en levande verksamhet. 

Ansvarsområde
Styrelsen ansvarar för hela Riksföreningen för Akutsjuksköterskors verksamhet innefattande all verksamhet. I detta ligger:
• Att ansvara för föreningens strategi och vision.
• Att ansvara för föreningens ekonomi.
• Att ansvara för föreningens varumärke.
• Att ansvara för föreningens PR och marknadsföring.

Mål
Styrelsen har som mål att:

  • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska vara en känd och välrenommerad förening

  • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska ha en stabil organisation och ekonomi över tid, vilket är en förutsättning för att bedriva verksamhet i enlighet med angivet syfte

  • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska bedriva en verksamhet som är miljömedveten 

  • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska ha en i alla delar rättvis och jämställd verksamhet

  • Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ska vara en attraktiv samarbetspartner

  • Fastställa en verksamhet på årsbasis med budget som är realistisk att genomföra

  • Skapa förutsättningar för att de råd och kommittéer som finns under SENAs "paraply" ska kunna sätta upp egna realistiska mål

 

Mandat
Inom ramen för föreningens stadgar fattas de beslut som behövs för att uppnå ovan angivna mål. Styrelsen ska även se till att besluten verkställs samt följs upp.

Styrelsearbete

Styrelsens syfte är att vara ytterst ansvarig för hela SENAs verksamhet. Här finns alltid behov av personer som har ekonomi-, kontext- eller organisationskompetens samt ett starkt föreningsintresse.  I genomsnitt genomförs 6-8 styrelsemöten per år (både fysiska och digitala).

Funktionsbeskrivning Riksföreningen för Akutsjuksköterskor styrelse

 

Ordförande:

(Tillsätts av årsmötet)

Leda och fördela arbetet i styrelsen. Underteckna skrivelser, utredningar och remissvar i styrelsens namn. Tillsammans med kassören och var för sig att teckna föreningen. Vara mottagare av remisser samt leda och fördela arbetet med att svara på remisser. Ansvara för verksamhetsberättelse. Skicka kallelse till årsmötet.

 

Vice ordförande:

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Tillsammans med ordförande leda och fördelar arbetet i styrelsen. Delta i utformandet och undertecknandet av skrivelser, utredningar och remissvar i styrelsens namn. Tillsammans med ordförande vara mottagare av remisser samt gemensamt leda och fördela arbetet med att svara på remisser. Tillsammans med ordförande och kassör ansvara för verksamhetsberättelse. 

Kassör:

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Tillsammans med ordförande och var för sig att teckna föreningen. Sköta föreningens bokföring. Att vara ansvarig och utfärda ekonomisk berättelse, budget för föreningen samt ansvara för deklarationer som rör föreningen. Ansvara tillsammans med ordförande för att boka lokal för de två fysiska styrelsemöten som enligt årshjulet ska genomföras. 

Sekreterare:

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Ansvara för protokollskrivning. Skicka ut protokoll till övriga styrelseledamöter. Skicka kallelse inför styrelsemöten. Ansvarig för protokoll, skrivelser och remissvar. 

Medlemsansvarig/Hemsidesansvarig: 

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Ansvara för uppdatering av medlemsmatrikel samt eventuella medlemsutskick. Ansvara alternativt delegera distribuerande av välkomstbrev med vidare information till nya medlemmar. Tillsammans med övriga styrelsemedlemmar besvarar de frågor som inkommer i den gemensamma mailen.

Eventansvarig:

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Ansvara för att uppdatera sociala medier avseende kommande event. Uppdatera kalendarium. Ansvara för att sammanställa program inför konferenser och de två fysiska styrelsemöten som enligt årshjulet skall genomföras. Eventansvarig utser vid behov en supportgrupp.  

Internationellt ansvarig:

(Utses vid det konstituerande första styrelsemötet)

Ansvara för SENAs internationalisering inom utbildning, forskning och arbetsmarknad.

Ledamot:

(Tillsätts av årsmötet)

Följa arbetet i styrelsen och bidra med kunskap från sitt kunskaps-/ansvarsområde. Vid behov arbeta med specifika frågor. Kan fungera som sakkunnig i olika frågor som rör deras arbetsområde, till exempel bidra med synpunkter vid remissvar. Delta vid i olika referensgrupper. Ledamöterna i SENA ska delta på samtliga styrelsemöten samt årsmöte om inte giltigt skäl anges för frånvaro. 

Styrelsesuppleanter:

(Tillsätts av årsmötet)

Ska ersätta den som är ordinarie styrelseledamot om denne blir sjuk, av någon anledning förlorar sin behörighet i föreningen, avlider, entledigas, avgår, eller inte är närvarande på något annat sätt. En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i föreningen för att kunna ersätta en ordinarie ledamot. När styrelsesuppleanter ersätter en styrelseledamot har hen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Styrelsesuppleanter i SENA kallas och förväntas delta på styrelsemöten, tillika förväntas suppleanterna ta en mer aktiv ansvarsroll. 

Valberedning:

(Tillsätts av årsmötet)

Inför årsmöte efterhöra med styrelsen om vilka som ställer upp för omval eller ställer sin plats till förfogande. Vid behov eftersöka nya styrelseledamöter.

Revisorer:

(Tillsätts av årsmötet)

Granska kassörens/föreningens bokföring och utfärda revisionsberättelse.

bottom of page