top of page

SÄKER-PROJEKTEN

SENA och LÖF

Säker-projekten är ett samarbete mellan LÖF - Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, och olika yrkesorganisationer, såsom SENA. LÖF driver flera olika patientsäkerhetsprojekt och SENA är engagerade i flera av dessa. Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och att sprida goda exempel och bästa praxis. LÖFs roll är att stödja projekten administrativt och ekonomiskt medan yrkesorganisationerna står för det medicinska innehållet.

Säker-trauma.jpeg

Säker 
Trauma

Säker-Trauma

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter. Projektet startade hösten 2014 och planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus.

Säker-Sepsis.jpeg

Säker 
Sepsis

Säker-Sepsis

Säker Sepsisvård syftar till att minska fördröjning av diagnos och behandling vid sepsis, och därigenom förbättra prognos och resultat vid sepsis. En styrgrupp för projektet bildades i februari 2018 och den första granskningsomgången genomfördes under hösten 2018. Efter uppehåll under pandemin återstartades projektet under 2022.

Säker-Suicidprevention.jpeg

Säker 
Suicidprevention

Säker-Suicidprevention

Undersökningar visar att 300 suicid skulle kunna undvikas varje år om alla län i Sverige hade samma suicidförekomst som de län som har lägst. Vi vill genom detta projekt förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet. I januari 2017 bildades en styrgrupp och den första pilotomgången startade hösten 2017. Projektet planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige.

bottom of page